STRAVOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SUDOMĚŘSKÁ

Školní jídelna při MŠ Sudoměřská

Tel: 724 834 548, 724 971 160

mssudomerska.jidelna@seznam.cz

Hospodářka školy: Konečná Sylva

Paní kuchařky: Konečná Sylva, Jana Mrázková

NAŠE ŠKOLNÍ JÍDELNA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU – ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

JÍDELNÍČEK NA TÝDEN

 

INFORMACE O ALERGENECH V JÍDELNÍČKU MŠ

 1.  Obiloviny: a.- pšenice, b. – žito, c. – ječmen, d. – oves, e. – špalda, f. – kamut
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich
 6. Sójové boby a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody: a.- mandle, b.- lískové ořechy, c.- vlašské ořechy, d.- kešu, e.- pekanové ořechy, f.- para ořechy, g.- pistácie, h.- a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena a výrobky z nich
 12.  Oxid siřičitý a siřičitany
 13. Vlčí bob a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

VNITŘNÍ – PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon §30, odst. 1 písm. b). Podle §35 Školského zákona může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízení EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez vyjímky jednotné. Školní jídelna nemá podmínky pro vaření diet! MŠ neposkytne žádné dietní stravování. Pakliže se dítě nemůže normálně stravovat /lékařem nařízená dieta, doloženo potvrzením lékaře/, mohou rodiče po domluvě s ředitelkou MŠ zajistit dítěti stravu ze svých zdrojů. Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a koresponduje se spotřebním košem .

VÝDEJ STRAVY:
Dopolední svačina se vydává v době od 8.30 hodin do 9.00 hodin. Při pozdějším příchodu dítěte do MŠ nelze svačinu uchovávat. Oběd je vydáván od 11.30 hodin do 12.00 hodin. Odpolední svačina se vydává od 14.30 hodin do 14.45 hodin.

VÝDEJ OBĚDA 1. DEN NEMOCI:
Oběd se vydává v 11.45 hodin přímo v dané třídě

CENA ZA STRAVNÉ:
Celodenní stravování od 1.9.2020 … 43,- Kč, pro děti 7-leté 44,- Kč na číslo účtu školní jídelny 556084/0300 – variabilní symbol – v šatnách jednotlivých tříd/.

ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1-4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ:
Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v MŠ. Ke stravování jsou přihlášeny na základě vyplněné “ Přihlášky ke stravování“. Po přihlášení obdrží dítě variabilní symbol strávníka, který je platný po dobu docházky. Pokud se dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucímu školní jídelny a zrušit trvalý příkaz.

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO:
Stravné se platí předem, vždy do 25. dne předešlého měsíce na měsíc následující. Pokud platba nebude provedena v řádném termínu, nemůže být dítěti strava poskytnuta. Platba se provádí trvalým příkazem, jednorázovým příkazem, vyjímečně poštovní poukázkou nebo přímou platbou u hospodářky školy. Před zahájením školního roku se inkasuje první platba v srpnu. Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.

VYÚČTOVÁNI PLATEB:
Vyúčtování provádí hospodářka školy 1x ročně, převodem na účet strávníka. Pokud dítě pokračuje v docházce i další školní rok, zůstává na kontě strávníka. Vyzvednout přeplatek v hotovosti lze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

NEPLACENÍ STRAVNÉHO:
U opakovaného neplacení stravného postupuje ředitelka školy podle zákona 561/2004 Sb. Po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:
Dítě má nárok na školní stravování po dobu přítomnosti v MŠ. Vyjímku tvoří první den nemoci, kdy rodič může oběd vyzvednout do čisté nádoby v době výdeje oběda. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd propadá bez nároku na náhradu a bude vydán ostatním dětem jako přídavek. strávník musí být odhlášen vždy do 8.00 hodin v den nepřítomnosti, poté nárok na odhlášení oběda zaniká. Z těchto pokynů vyplývá povinnost rodičů nahlásit příchod dítěte do MŠ po absenci předem. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ SVAČIN:
Veškeré vydané jídlo je určené ke konzumaci v jídelně, nesmí se vynášet ven a dále ho skladovat. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v platném znění udává, že: je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování, stravu je možno konzumovat pouze v provozovně, v době oběda nemůže být z hygienických důvodů připravena odpolední svačina, strávník si ji může vyzvednout v době výdeje svačin a konzumovat jak je uvedené, odchází-li dítě vyjímečně domů po obědě, bude mu vydána náhradní svačina /tuto skutečnost je třeba nahlásit při příchodu do školy, pouze do 8.00 hodin, jinak nárok na odpolední svačinu zaniká/.

JÍDELNÍ LÍSTEK:
Jídelní lístky jsou vyvěšovány pravidelně každý pátek v šatnách MŠ.

REKLAMAČNÍ ŘÁD:
Pokud dojde ze strany rodičů k nespokojenosti, může se zákonný zástupce dítěte obrátit na vedoucí školní jídelny nebo na ředitelku školy.