PROVOZNÍ ŘÁD A REŽIM DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE  
  Sudoměřská 54/1137, Praha 3
Tel/fax: 222 728 705 / Tel: 222 728 704-5
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
 
  NÁZEV ŠKOLY:
Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 č.j. 13/1999-ORSO: datum vydání rozhodnutí: 1.10.1999: IČO: 638 31 317
 
  ZŘIZOVATEL:
Městská část Praha, Havlíčkovo nám. 9/700, 13085 Praha 3. Zřizovací listina vydána usnesením zastupitelstva Městské části Praha 3, č. 298 ze dne 26.6.2001
 
  STÁTNÍ SPRÁVU VYKONÁVAJÍ:
Ředitelka školy: Vladimíra Vaněčková: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3: Česká školní inspekce, Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
 
  STANOVENÁ KAPACITA DĚTÍ:
74 dětí
 
  TYP ŠKOLY:
Celodenní provoz MŠ
 
  PROVOZNÍ DOBA:
7.00 hodin - 17.30 hodin
 
  PLACENÍ ŠKOLNÉHO:
Do MŠ je dítě přijato na základě žádosti o přijetí. Měsíční příspěvek MŠ pro členy EU dle nového zákona činí: na jedno dítě /ode dne 1. 9. 2018 / 900,- Kč. Předškolní děti mají pobyt v MŠ zdarma. /číslo účtu – 105491256/0300 – variabilní symbol – rodné číslo dítěte/ Příspěvek se platí předem – vždy 25. předchozího měsíce. Za dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ se příspěvek nevrací. Nezaplacení příspěvku může být považováno za narušení provozu MŠ. Toto platí i pro děti nemocné a řádně omluvené z důvodu dovolené.
 
  DENNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
 
  7.00 hodin - 8.30 hodin hry a činnosti dle volby dětí s tělovýchovnou chvilkou, úklid, individuelní práce, příprava na svačinu
  8.30 hodin - 9.00 hodin hygiena, svačina dětí ve třídách
  9.00 hodin - 11.30 hodin plnění výchovného programu - strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, estetické, komunikativní a vztahové, vycházky mimo MŠ, pobyt dětí na školní zahradě
  11.30 hodin - 13.00 hodin oběd, čištění zubů po jídle, ukládání ke spánku, poslech četby
  13.00 hodin - 14.30 hodin odpočinek na lůžku, u nespících dětí (děti, které násl. škol.rok nastupují do ZŠ) - klidové hry ve třídě, zájmové kroužky
  14.30 hodin - 17.30 hodin tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina, odpolední hry, IP
  Během dne lze činnosti aktuálně upravit, neměnná je pouze doba jídla
 
 

DALŠÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
 
  SPONTÁNNÍ HRA:
Je preferována v ranních hrách, při pobytu venku a ozč…
 
  ČINNOSTI ŘÍZENÉ PEDAGOGEM:
(viz. Denní program )
 
  POHYBOVÉ AKTIVITY:
Preference pohybových aktivit, jejich zařazování i během činností řízených pedagogem, v MŠ je dostačující vybavení tělocvičným náčiním a nářadím, dostatečně velká a vybavená školní zahrada, preferovat pohybové činnost venku, dbát na správné oblečení a obutí, hygienu (vyvětrání místností, vytření … ). Dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla. Dle možností a vhodnosti zařazovat pohybové činnosti do celého denního programu.
 
  POZEMEK:
Vybavení školní zahrady s dřevěnými multifunkčními prvky – dodržování bezpečnostních pravidel.
 
  ÚDRZBA ZELENĚ:
Provádí sezónně fy. Novák (sekání trávy, stříhání stromků ….)
 
  PÍSKOVIŠTĚ:
Výměna pískoviště a doplnění písku jedenkrát za rok, desinfekce pískoviště dvakrát ročně (chloramin…) Zabránění přístupu holubů, koček a psů na dětská pískoviště - zakrýváním pískovišť na noc nebo na dobu, kdy jsou mimo provoz. Dezinfekce fyzikálními prostředky – přes víkend nechat zapařit pod černou zahradnickou folií 1x měsíčně v letních měsících. Dle počasí několikrát denně kropení zahrady – výše uvedené zásady a práce provádí uklizečky.
 
  DÉLKA POBYTU:
Dle ročního období a počasí možnost prodloužení, ochrana dětí - pokrývky hlavy, sluneční brýle, ochranný krém. Při pobytu venku dopoledne i odpoledne sledovat bedlivě děti, aby nedošlo ke spálení citlivé pokožky, sledovat vhodnost oblečení dětí (platí venku i uvnitř). Pobyt venku se využívá pro všechny typy pohybových, vzdělávacích, volnočasových a individuálních aktivit.
 
  ODPOČINEK A SPÁNEK:
Zařazení – viz. výše uvedený program dne. I zde dodržovat individuální přístupy, potřeby a zvláštnosti jednotlivých dětí.
 
  HYGIENICKÉ POŽADAVKY:
Ručníky v umývárnách jsou odděleně s označením pro každé dítě. Jejich výměna po týdnu. Zubní kartáčky a kelímky mají děti svoje a jsou označené tak, aby si je poznaly. Ve skříňce v koupelně mají zavěšený i svůj hřeben. Dbát důsledně na výměnu lůžkovin, individuelní uskladnění „balíčků“, čistotu prostředí. Lehátka se ukládají tak, aby se nedotýkaly látkové potahy, pravidelné omývání a otírání. Lůžkoviny jsou ukládány do skříní odděleně pro každé dítě zvlášť, každé dítě má pod svou značkou svůj balíček a jsou pravidelně po třech týdnech převlékány. Pravidelné provětrávání lůžkovin, zvláště lůžkovin dětí, které nedochází. Pyžama si děti mění jednou týdně (každý pátek si je berou domů).
 
  ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM:
Praní prádla – smluvní zařízení – Prádelna Mašek – Táboritská ulice, Praha 3. Špinavé prádlo se hned odváží v látkových pytlích, které jsou vyprány spolu s prádlem. Čisté prádlo je přiváženo v koších na ně určených. Čisté prádlo je uloženo ve skládku čistého prádla – výdej – p. Malečková, Procházková.
 
  STRAVOVÁNÍ:
Příprava stravy – vlastní školní jídelna, podávání stravy – viz, výše uvedený program dne. Systém podávání jídla – učitelky rozdávají jídlo, odnos nádobí po jídle provádí na přípravné vozíky děti. Malým dětem pomáhají učitelky.
 
  PITNÝ REŽIM:
Mimo pití k jídlu, jsou ve třídách na určeném místě celodenně připraveny konvice s čajem či sirupem nebo vodou, které se přenáší i na školní zahradu (důsledné dodržování umývání skleniček po každém dítěti). Doplňování nápojů sledují p. kuchařky a mění po každém jídle. Učitelky obsluhují děti.
 
  OTUŽOVÁNÍ:
Je nutno zhodnotit individuální potřeby, zhlédnout lékařské zprávy o dětech, zprávy od rodičů – větrání místností. Polodenní vycházky do parku, apod.
 
  Tato směrnice nabývá platnosti 1.1.2008  
  Zpět na úvod